Alg. voorwaarden

Algemene voorwaarden Koopman Jager parasols en zeilmakerij V.O.F.

1. Algemeen
a. Koopman Jager parasols, hierna te noemen Koopman Jager parasols houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende de im- en export, groot- en detailhandel,
zeilmakerij, fabricage en reparatie van zeilen, marktzeilen, terraszeilen en parasols, dit alles in de meest ruime zin.
b. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Koopman Jager parasols, onverschillig of deze daarbij op zich neemt om één of meer van de in artikel 1 a omschreven
activiteiten uit te oefenen, dan wel een andere prestatie te verrichten, één en ander in de ruimste zin.
c. Wij erkennen geen algemene voorwaarden van degenen met wie wij handelen, tenzij deze ons schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden
zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
d. Op alle geschillen welke in verband met de overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing. De Arrondissementsrechtbank te Almelo is in een dergelijk
geval, indien het geschil tot haar absolute competentie behoort, bij uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.

2. Aanbod en aanvaarding
a. Alle aanbiedingen van Koopman Jager parasols zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
b. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Koopman Jager parasols slechts bindend
indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
c. Een overeenkomst komt tot stand wanneer Koopman Jager parasols binnen veertien dagen nadat de opdracht mondelijk of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt, dan wel met
de uitvoering ervan is begonnen. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Koopman Jager parasols het recht het aanbod binnen vijf
werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Prijzen, aanbiedingen en offertes
a. Als prijs geldt hetgeen tussen de partijen bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. In aanbiedingen, prijslijsten, advertenties, catalogi en acceptaties is/zijn de
prijs/prijzen steeds vermeld in € euro exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
b. Overeengekomen of opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, materialen, lonen, belastingen, etc. In geval
van verhoging van één of meer van deze factoren is Koopman Jager parasols gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien één en ander
niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is.
c. Al onze offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen.
d. Reiskosten zijn binnen een straal van 50 kilometer, vanaf onze vestigingsplaats, bij de prijs inbegrepen, buiten deze straal zijn de reiskosten voor rekening afnemer.
e. Het laten maken van een offerte is bij ons gratis (per mail met eigen maten). Bent u geïnteresseerd in ons prijsaanbod dan komen wij na afspraak zelf inmeten om eventuele
fouten uit te sluiten. Hierop volgt een eventuele nacalculatie. Gaat de order door, wordt er niets berekend. Gaat de order niet door na het inmeten dan berekenen wij inmeetkosten
per adres. (+/- € 50.00) afhankelijk van de afstand en eventuele reiskosten. De offerte is gebaseerd op all-in. Uiteraard bent u vrij om eventuele werkzaamheden/onderdelen zelf
uit te voeren of weg te laten.
f. Onze aanbiedingen gelden voor de gehele offerte en niet voor een deel van de offerte, tenzij anders is overeengekomen. Indien een offerte op basis van nacalculatie wordt
geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen als richtprijs, de daadwerkelijke gemaakte kosten en uren zullen worden doorberekend.

4. Levering
Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald. De kosten van transport en verpakking komen steeds voor rekening van de opdrachtgever. Goederen welke per
express worden verzonden komen ook voor rekening van de opdrachtgever.
a. De opdrachtgever dient de bij aflevering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 14 dagen na de levering rechtstreeks schriftelijk aan Koopman Jager parasols
te melden, bij gebreke waarvan Koopman Jager parasols gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.
b. De door Koopman Jager parasols opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat de benodigde mallen, tekeningen, vergunningen, machtigingen, bevestigingen of
overeengekomen vooruitbetalingen zijn ontvangen.
c. In geval van faillissement, surseance van betaling of bij beslaglegging bij de opdrachtgever is Koopman Jager parasols gerechtigd de levering zonder nader aankondiging te
beëindigen dan wel op te schorten.
d. Koopman Jager parasols is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, indien deze laatste in gebreke blijft de producten in ontvangst te
nemen, ook indien de opdrachtgever ten gevolge van overmacht niet kan afnemen, een en ander onverminderd het recht van Koopman Jager parasols de koopprijs en/of volledige
schadevergoeding op te kunnen eisen.
e. Het risico van de goederen tijdens het transport is voor de opdrachtgever en wel vanaf het moment dat de goederen het bedrijfsterrein van Koopman Jager parasols hebben
verlaten.
f. Door Koopman Jager parasols vervaardigde goederen, onderdelen e.d. zijn gebaseerd op van de opdrachtgever verkregen maatvoering, inclusief latere wijzigingen. Bij aflevering
wordt de opdrachtgever geacht de goederen te hebben geïnspecteerd en goed bevonden, tenzij deze binnen 8 dagen schriftelijk reclameert.

5. Overmacht
a. Indien voor of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering van die verbintenis ten gevolgen van overmacht niet mogelijk is, dan wel indien deze
uitvoering door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke Koopman Jager parasols niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijker
mogelijk is, dan bij het aangaan van de verbintenis was te voorzien, heeft Koopman Jager parasols het recht zonder als dan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de
uitvoering van de verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis ontbonden te verklaren.
b. Als “overmacht” wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of
gedeeltelijke werkstakingen, oorlog, oproer, nagenoeg algemene ziekte van werknemers, het intrekken of vervallen van de uitleenvergunning en verder in het algemeen alle
omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van Koopman Jager parasols vallen.

6. Aansprakelijkheid
Koopman Jager parasols is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij de opdrachtgever of derden, welke het gevolg zijn van de door haar geleverde zaken c.q. verrichte
werkzaamheden, tenzij opzet of grove schuld aan de zijde van Koopman Jager parasols wordt aangetoond.
a. Indien Koopman Jager parasols onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering
gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuur bedrag.
b. Koopman Jager parasols zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei bedrijfsschade bij de opdrachtgever of derden, zoals onder meer bedrijfsstoringen en
inkomstenderving of andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan.
c. Indien derden vergoeding van schade van Koopman Jager parasols claimen is de opdrachtgever gehouden Koopman Jager parasols op eerste verzoek te vrijwaren.
d. Koopman Jager parasols zal niet aansprakelijk zijn voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde door de wederpartij, of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor
het naar objectieve maatstaven geschikt is.
e. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in zijn bezit zijn van de wettelijk verplichte vergunningen en machtigingen, welke benodigd zijn voor de aanschaf, het in bezit hebben
en in werking houden van te leveren goederen en diensten, en vrijwaart Koopman Jager parasols voor alle aanspraken dienaangaande.
f. Koopman Jager parasols zal niet aansprakelijk zijn voor afwijkingen in de maatvoering van geleverde goederen die door opdrachtgever zelf zijn aangeleverd. Deze goederen, mits
mogelijk kunnen worden aangepast op kosten van opdrachtgever.

7. Eigendomsvoorbehoud
a. Alle door Koopman Jager parasols geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indien de koopprijs niet tijdig is betaald is Koopman Jager
parasols gerechtigd de zaken tot zich te nemen, in welk geval de overeenkomst ontbonden is, onverminderd haar recht op vergoeding van gemaakte onkosten en verdere
vergoeding van schaden in interesses indien aanwezig.
b. Opdrachtgever machtigt Koopman Jager parasols om de goederen na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder enige ingebrekestelling terug te halen of te laten halen. Op
eerste verzoek van Koopman Jager parasols dient opdrachtgever hieraan mee te werken door toegang te verschaffen en of de goederen retour te zenden. Alle aan het terughalen
verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
c.Voor het geval dat Koopman Jager parasols zijn, in dit artikel aangeduide eigendomsrechten, wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet
herroepbare toestemming aan Koopman Jager parasols, of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Koopman Jager parasols
zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

8. Opzegging
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Koopman Jager parasols het recht om de tot dan toe gemaakte kosten in rekening te brengen van
de opdrachtgever.

9. Garantie
a. Koopman Jager parasols verleent generlei garantie op verbruiksartikelen. Voor het overige wordt de garantie verstrekt welke de importeur, fabrikant of agent Koopman Jager
parasols verstrekt.
b. Alle voor garantie of reparatie in aanmerking komende goederen dienen franco aan Koopman Jager parasols geleverd te worden, voorzien van aankoopbon en eventuele
garantiekaart. Bij het ontbreken van dit/deze bescheiden vervalt/vervallen alle aanspraken op garantie.
c. De kosten van verzending door Koopman Jager parasols naar importeur, fabrikant e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever, evenals de kosten welke Koopman Jager
parasols in rekening worden gebracht door fabrikant, importeur e.d. Alle goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever aan deze retour gezonden.
d. Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Koopman Jager parasols , hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering
vervangen indien de gebreken naar het oordeel van Koopman Jager parasols / fabrikant te wijten zijn aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor
deze voor de opdrachtgever onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming van de goederen.
e. Alle garantieaanspraak komt te vervallen indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in, of reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig
gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt.
De garantie wordt verleend aan de eerste gebruiker van de zaken en is niet overdraagbaar.

10. Betaling
a. Tenzij anders overeen gekomen dient de betaling bij aflevering te geschieden.
b. Geen enkele reclame of claim geeft de opdrachtgever het recht nakoming van de betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.
c. Bij per post verstuurde herinneringen zullen administratiekosten in rekening worden gebracht. € 7,50 per herinnering. Mochten betalingen elkaar kruisen zullen deze worden
gecrediteerd.
d. De opdrachtgever is gehouden een rente van 1% per maand te betalen over alle bedragen die niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan; deze verplichting gaat in
zonder nadere ingebrekestelling.
e. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan wel indien hij op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij
alsnog van rechtswege in gebreken en gehouden alle door Koopman Jager parasols te maken buiten gerechtelijke incassokosten 15% van het verschuldigde bedrag, exclusief de
vertragingsrente met een minimum van €50,00 te betalen.

11. Vrijwaringen
De opdrachtgever vrijwaart Koopman Jager parasols voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte
materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software
etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.